Regulamin strony

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ ALLEDO

1.DEFINICJE

Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie mają znaczenie zdefiniowane poniżej:

 • Alledo – Alledo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Broniwoja 3/85, 02-655 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy (XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) pod numerem KRS 0000541114, REGON 360718135, NIP 9512388093
 • Administrator danych osobowych – Alledo Sp. z o.o.
 • Regulamin – niniejszy regulamin
 • Strona internetowa – alledo.pl
 • Usługi – wszystkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Alledo na rzecz Użytkowników
  za pośrednictwem Strony internetowej, na zasadach określonych w Regulaminie
 • Użytkownik – każda osoba korzystająca w jakikolwiek sposób ze Strony internetowej
 • RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

2.POSTANOWIENIA WSTĘPNE

2.1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną na Stronie internetowej, a także podstawowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych.

2.2. Wraz z rozpoczęciem korzystania ze Strony internetowej, Użytkownik akceptuje postanowienia Regulaminu i zobowiązuje się ich przestrzegać. Użytkownik może w każdej chwili zaprzestać korzystania z Usług i opuścić Stronę internetową.

2.3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nieznajomość zasad i procedur zawartych w Regulaminie nie stanowi podstawy do składania przez niego reklamacji lub kierowania roszczeń wobec Alledo.

2.4. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz inne wykorzystywanie przez Użytkownika Usług w sposób sprzeczny z prawem, Regulaminem oraz dobrymi obyczajami, a także w jakikolwiek inny sposób naruszający interesy lub wizerunek Alledo.

2.5. Niniejszy Regulamin jest udostępniony na Stronie internetowej pod adresem www.alledo.pl w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie, utrwalanie i drukowanie.

3.WYMAGANIA TECHNICZNE

Prawidłowe korzystanie ze Strony internetowej możliwe jest po zapewnieniu przez Użytkownika, we własnym zakresie, następujących minimalnych wymagań technicznych:

3.1. Komputer i oprogramowanie o następującej minimalnej specyfikacji technicznej:

 • system operacyjny: Windows XP, 7, 8, Mac OS X i OS X, Android;
 • przeglądarka internetowa: Google Chrome (od wersji 28), Mozilla Firefox (od wersji 23), Internet Explorer 10 (lub nowszy), Opera, Safari (od wersji 5.1), iOS Safari (od wersji 4.0), Android Browser 2.3;
 • włączona obsługa JavaScript i plików cookies;
 • do wyświetlania niektórych elementów i informacji konieczne może być zainstalowanie oprogramowania: Flash Player, Quicktime, Acrobat Reader.

3.2. Dostęp do sieci Internet o minimalnej przepustowości łącza na poziomie 512 kb/s.

4.ZAKRES, RODZAJE USŁUG

4.1. Alledo za pośrednictwem Strony internetowej, świadczy Usługi polegające na udostępnianiu (w postaci tekstów, grafik, zdjęć, danych itp.) informacji, mających charakter ogólnej informacji handlowej, mającej przybliżyć Użytkownikowi działalność Alledo oraz ofertę produktową Alledo z tym zastrzeżeniem, że Informacje te nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

4.2. Usługi udostępniane są Użytkownikom nieodpłatnie.

 

5.POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

5.1. Użytkownik może zgłaszać pytania, opinie, uwagi oraz reklamacje związane ze świadczeniem Usług:

a) za pomocą listu poleconego, wysłanego na adres Alledo sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie
(02-681), Al. Wyścigowa 6

lub

b) za pomocą poczty elektronicznej na adres: kontakt@alledo.pl

lub

c) telefonicznie pod numerem: +48 22 299 16 16

5.2. Reklamacje powinny zawierać co najmniej:

a) imię i nazwisko Użytkownika,

b) dane kontaktowe: numer telefonu i adres poczty elektronicznej,

c) opis problemu będący przedmiotem reklamacji.

5.3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie najpóźniej 30 dni od daty ich otrzymania.

 

6.DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI

6.1. W związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, Alledo jest uprawnione do przetwarzania danych osobowych Użytkowników (art. 6 ust. 1 RODO).

6.2. Administratorem danych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych jest Alledo Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Broniwoja 3/85, 02-655 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy (XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) pod numerem KRS 0000541114, REGON 360718135, NIP 9512388093.

6.3. Korzystanie przez Użytkowników z części Usług na Stronie internetowej wymaga podania danych osobowych i wyrażenia indywidualnej zgody na ich przetwarzanie przez Administratora. W tym przypadku podanie danych osobowych przez Użytkownika jest całkowicie dobrowolne, a brak tej zgody może skutkować niemożliwością skorzystania z Usług.

6.4. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane wyłącznie w celu określonym w wyrażonej indywidualnie przez Użytkownika zgodzie na przetwarzanie jego danych osobowych, o której mowa powyżej.

6.5. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych, żądania ich poprawienia i usunięcia.

6.6. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Użytkowników innym podmiotom w celu i zakresie wymaganym dla prawidłowej realizacji Usługi, na potrzeby której zostały zebrane.

6.7. Szczegółowe informacje o zbieranych przez Administratora danych osobowych oraz stosowanych plikach cookies zawiera Polityka Prywatności, udostępniona na Stronie internetowej, która stanowi integralną część Regulaminu.

7.OCHRONA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

7.1. Wszelkie prawa, w tym prawa autorskie i własności przemysłowej do Strony internetowej oraz jej poszczególnych elementów są zastrzeżone.

7.2. Użytkownik może korzystać ze Strony internetowej w ramach dozwolonego użytku osobistego, wyznaczonego przez przepisy prawa oraz na warunkach określonych Regulaminem. Korzystanie ze Strony internetowej nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw do treści w niej zawartych.

8.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia publikacji na Stronie internetowej.

8.2. Zmiany Regulaminu mogą nastąpić z ważnej przyczyny, w szczególności w przypadku dodania nowych funkcjonalności na Stronie internetowej lub konieczności dostosowania postanowień Regulaminu do zmienionego stanu prawnego. Użytkownicy zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu poprzez umieszczenie nowej treści Regulaminu na stronie internetowej.

8.3. Wszelkie spory powstałe na tle korzystania ze Strony internetowej będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

8.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, a w szczególności Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Kodeksu cywilnego.