Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI, BEZPIECZEŃSTWA I PLIKÓW COOKIES

 

Wszystkie pojęcia pisane w niniejszym dokumencie dużą literą maja znaczenie podane w Regulaminie.

 I. Obowiązek administracyjny

Spełniając obowiązek z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO) Alledo Sp. z o.o. informuje, że:

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Alledo Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Broniwoja 3/85, 02-655 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy (XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) pod numerem KRS 0000541114, REGON 360718135, NIP 9512388093 (dalej „Alledo”). Z Alledo może Pani/Pan skontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych pod następującym adresem e-mail: kontakt@alledo.pl

2.Pani/Pana dane osobowe przekazane nam poprzez formularz umieszczony na stronie internetowej alledo.pl będą przetwarzane w celu:

  • przygotowania oferty handlowej związanej z działalnością Alledo
  • udzielenia odpowiedzi na zadawane Alledo pytania
  • obsługi zgłoszonych Alledo reklamacji i zapytań.

Przetwarzanie Pani/Pana danych przez Alledo w zakresie określonym w niniejszym pkt 2 jest niezbędne do przedstawiania Pani/Panu oferty instalacji oświetleniowej, instalacji fotowoltaicznej, finansowania i audytu, a także do wykonania umowy pomiędzy Panią/Panem na późniejszym etapie, o ile wyrazi Pani/Pan wolę zawarcia takiej umowy.

Pani/Pana dane osobowe, w zakresie określonym w niniejszym punkcie 2, będą przechowywane przez okres niezbędny do przedstawienia i przyjęcia oferty (związanie ofertą) handlowej lub okres nie dłuższy niż maksymalny czas przedawnienia roszczeń wynikających z zaprezentowanej oferty lub okres niezbędny do obsługi reklamacji – w zależności, który okres będzie dłuższy. Po upływie tego okresu Pani/Pana dane zostaną trwale usunięte albo zanonimizowane. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

3.Pani/Pana dane osobowe, tj. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, będą przetwarzane w celu marketingowym, tj. promocji produktów i usług własnych Alledo.

Przetwarzanie Pani/Pana danych w celach marketingowych, w zakres określonym w niniejszym punkcie 3, będzie się odbywało na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Alledo tj. promocji produktów i usług własnych Alledo.

Pani/Pana dane osobowe, w zakresie określonym w punkcie 3, będą przechowywane przez Alledo najdłużej do czasu wyrażenia przez Panią/Pana sprzeciwu w tym zakresie. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

4.Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wniesieniem sprzeciwu.

5.Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Alledo.

6.Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych lub RODO.

II. Pliki Cookies

1.Na Stronie internetowej używamy plików cookies, które umożliwiają dostosowanie zawartości Strony internetowej do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze Strony internetowej. Użytkownik może samodzielnie skonfigurować przeglądarkę internetową na swoim urządzeniu w taki sposób, aby automatycznie akceptowała ona otrzymywanie plików cookies, każdorazowo powiadamiała Użytkownika o przesyłaniu plików cookies na urządzenie Użytkownika lub całkowicie blokowała otrzymywanie plików cookies.

2.Pliki cookies to pliki, które Strona internetowa zapisuje w przeglądarce internetowej na urządzeniu Użytkownika, gdy odwiedza on Stronę internetową. Pliki cookies składają się z szeregu liter i cyfr, które zawierają informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Strony internetowej.

3.Rodzaje plików cookies używanych na Stronie internetowej:

  • pliki seryjne – to tymczasowe pliki cookies, które pozostają na urządzeniu Użytkownika aż do momentu opuszczenia Strony internetowej lub do momentu wyłączenia przeglądarki internetowej przez Użytkownika
  • pliki stałe – to pliki, które pozostają na urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do momentu ich ręcznego usunięcia w przeglądarce internetowej przez Użytkownika.

4.Pliki cookies wykorzystujemy do następujących celów:

  • do zapewnienia sesji Użytkownika
  • do zapisu wyborów oraz preferencji dokonanych przez Użytkownika na formularzach obsługowych
  • w celach statystycznych do analiz dotyczących ruchu oraz odwiedzalności poszczególnych Stron internetowych, z wyłączeniem personalnej identyfikacji Użytkownika.

5.Dane przesyłane w plikach cookies są bezpieczne dla Użytkownika i w żaden sposób nie wpływają na działanie urządzenia Użytkownika. Dane w plikach cookies przesyłane są w postaci zaszyfrowanej w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób nieuprawnionych.

6.Użytkownik ma możliwość samodzielnej konfiguracji obsługi plików cookies z poziomu używanej na swoim urządzeniu przeglądarki internetowej. Domyślnie przeglądarki internetowe posiadają włączoną możliwość przesyłu plików cookies z serwisów internetowych do urządzenia Użytkownika. Ustawienia domyślne mogą zostać zmienione przez Użytkownika na dwa sposoby:

  • Użytkownik może zablokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej na swoim urządzeniu co może jednak wpłynąć na ograniczenie możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności Strony internetowej lub całkowitą utratę możliwości korzystania ze Strony internetowej,
  • Użytkownik może w opcjach przeglądarki internetowej na swoim urządzeniu włączyć funkcję każdorazowego powiadamiania o przesyłaniu plików cookies na urządzenie Użytkownika.