Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI, BEZPIECZEŃSTWA I PLIKÓW COOKIE

 

Wszystkie pojęcia pisane w niniejszym dokumencie dużą literą maja znaczenie podane w Regulaminie.

 1. Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych
  • Administratorem Strony internetowej oraz administratorem danych osobowych Użytkowników jest Alledo sp. z o.o. Dane osobowe przekazane przez Użytkowników za pośrednictwem formularza na Stronie internetowej są zbierane i wykorzystywane przez Administratora w celu:
 • przygotowania oferty handlowej związanej z działalnością Alledo,
 • udzielania odpowiedzi na zadawane pytania i reklamacje,
 • realizacji akcji marketingowych mających na celu promocje produktów i usług oferowanych przez Administratora oraz inne podmioty pod warunkiem, że Użytkownik udzielił w tym zakresie odpowiednich zgód za pośrednictwem Strony internetowej.
 • Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że niepodanie danych osobowych uniemożliwi kontakt z Użytkownikiem, w tym przygotowanie dokładnej wyceny usług oferowanych przez Alledo.

Każdy Użytkownik, który przekazuje swoje dane osobowe poprzez Stronę internetową ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także żądania ich usunięcia zgodnie z dyspozycją art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

 • Użytkownik może odwołać swoją zgodę na przetwarzanie danych do celów marketingowych w każdym momencie wysyłając e-mail na adres: kontakt@alledo.pl.
 • Zgromadzone zbiory danych osobowych chronione są przez Administratora zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • Alledo może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkownika niezbędne do świadczenie usług :

1) nazwisko i imiona Użytkownika

2) numer ewidencyjny PESEL lub – gdy ten numer nie został nadany – numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

3) adres zameldowania na pobyt stały

4) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt 3

5) dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego użytkownika

6) adresy elektroniczne użytkownika

Do przetwarzania danych osobowych Użytkowników dopuszczone są wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez Administratora.

 • Administrator nie udostępnia danych osobowych zgromadzonych poprzez świadczone Usługi z wykorzystaniem Strony internetowej, osobom trzecim za wyjątkiem :
 • podmiotów, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, w drodze umowy zawartej na piśmie, zgodnie z postanowieniami art. 31 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
 • podmiotów świadczących usługi na rzecz Alledo na podstawie odrębnych umów
 • sytuacji gdy została wyrażona zgoda osób, których dane mają być przetwarzane.

 

 • Administrator zobowiązany jest przed powierzeniem osobie trzeciej przetwarzania danych osobowych podjąć środki zabezpieczające zbiór danych zgodnie z art. 36-39 Ustawy o ochronie danych osobowych.
 • W celu realizacji umów lub przygotowania Oferty dla Użytkownika, Alledo może przetwarzać inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia.
 • Alledo może przetwarzać, za zgodą Użytkownika dane niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Alledo.
 • Alledo informuje, że stosuje właściwe środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych udostępnianych przez Użytkownika przesyłanych drogą elektroniczną;
 • Alledo może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z usług świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):

1) oznaczenia identyfikujące użytkownika nadawane na podstawie danych, o których mowa w ust. 1.5;

2) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał użytkownik

3) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną;

4) informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną.

 • Alledo nieodpłatnie udostępnia dane, o których mowa w ust. 1.5 organom państwa uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
 1. Pliki Cookies
 • Na Stronie internetowej używamy plików cookies, które umożliwiają dostosowanie zawartości Strony internetowej do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze Strony internetowej. Użytkownik może samodzielnie skonfigurować przeglądarkę internetową na swoim urządzeniu w taki sposób, aby automatycznie akceptowała ona otrzymywanie plików cookies, każdorazowo powiadamiała Użytkownika o przesyłaniu plików cookies na urządzenie Użytkownika lub całkowicie blokowała otrzymywanie plików cookies.
 • Pliki cookies to pliki, które Strona internetowa zapisuje w przeglądarce internetowej na urządzeniu Użytkownika, gdy odwiedza on Stronę internetową. Pliki cookies składają się z szeregu liter i cyfr, które zawierają informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Strony internetowej.
 • Rodzaje plików cookies używanych na Stronie internetowej:
 • pliki seryjne – to tymczasowe pliki cookies, które pozostają na urządzeniu Użytkownika aż do momentu opuszczenia Strony internetowej lub do momentu wyłączenia przeglądarki internetowej przez Użytkownika
 • pliki stałe – to pliki, które pozostają na urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do momentu ich ręcznego usunięcia w przeglądarce internetowej przez Użytkownika.

 

 • Pliki cookies wykorzystujemy do następujących celów:
 • do zapewnienia sesji Użytkownika
 • do zapisu wyborów oraz preferencji dokonanych przez Użytkownika na formularzach obsługowych
 • w celach statystycznych do analiz dotyczących ruchu oraz odwiedzalności poszczególnych Stron internetowych, z wyłączeniem personalnej identyfikacji Użytkownika.
  • Dane przesyłane w plikach cookies są bezpieczne dla Użytkownika i w żaden sposób nie wpływają na działanie urządzenia Użytkownika. Dane w plikach cookies przesyłane są w postaci zaszyfrowanej uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.
  • Użytkownik ma możliwość samodzielnej konfiguracji obsługi plików cookies z poziomu używanej na swoim urządzeniu przeglądarki internetowej. Domyślnie przeglądarki internetowe posiadają włączoną możliwość przesyłu plików cookies z serwisów internetowych do urządzenia Użytkownika. Ustawienia domyśle mogą zostać zmienione przez Użytkownika na dwa sposoby:
 • Użytkownik może zablokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej na swoim urządzeniu co może jednak wpłynąć na ograniczenie możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności Strony internetowej lub całkowitą utratę możliwości korzystania ze Strony internetowej,
 • Użytkownik może w opcjach przeglądarki internetowej na swoim urządzeniu włączyć funkcję każdorazowego powiadamiania o przesyłaniu plików cookies na urządzenie Użytkownika.

3.Wyłączenie odpowiedzialności Alledo

 • Alledo, który świadczy usługi drogą elektroniczną obejmujące transmisję w sieci telekomunikacyjnej danych przekazywanych przez odbiorcę usługi lub zapewnienie dostępu do sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne, nie ponosi odpowiedzialności za treść tych danych, jeżeli:

1) nie jest inicjatorem przekazu danych

2) nie wybiera odbiorcy przekazu danych

3) nie wybiera oraz nie modyfikuje informacji zawartych w przekazie.

 

 • Wyłączenie odpowiedzialności, o którym mowa w ust. 1, obejmuje także automatyczne i krótkotrwałe pośrednie przechowywanie transmitowanych danych, jeżeli działanie to ma wyłącznie na celu przeprowadzenie transmisji, a dane nie są przechowywane dłużej, niż jest to w zwykłych warunkach konieczne dla zrealizowania transmisji.