Białe certyfikaty

Białe certyfikaty, inaczej zwane świadectwami efektywności energetycznej są narzędziem mającym na celu promowanie postaw prooszczędnościowych wśród przedsiębiorców. Białe certyfikaty są potwierdzeniem, że w wyniku zrealizowanej inwestycji zostanie lub została zaoszczędzona określona energia pierwotna nie mniejsza niż 10 ton oleju ekwiwalentnego. Białe certyfikaty posiadają prawa majątkowe i są przedmiotem obrotu na Towarowej Giełdzie Energii. Świadectwa są wydawane i umarzane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

System białych certyfikatów umożliwia zyskanie wymiernych oszczędności energii w trzech obszarach: zwiększenia oszczędności energii przez odbiorców końcowych, przez urządzenia potrzeb własnych i zmniejszenia strat energii elektrycznej, ciepła lub gazu ziemnego w przesyle i dystrybucji.