Prosument

Obecnie obowiązującą ustawa o OZE definiuje prosumenta, jako odbiorcę końcowego dokonującego zakupu energii elektrycznej na podstawie umowy kompleksowej, jednocześnie wytwarzającego energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji, w celu jej zużycia na potrzeby własne, niezwiązane z wykonywaną działalnością gospodarczą regulowaną Ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Prosument jest więc konsumentem, który jednocześnie pobiera energię od sprzedawcy i wytwarza ją na potrzeby własne. Możliwość korzystania z regulacji odnoszących się do prosumentów uzależniona jest od wytwarzania energii z tak zwanej mikroinstalacji:

Mikroinstalacja – instalacja odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej nie większej niż 40 kW, przyłączona do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV lub o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 120 kW.